Home » Posts tagged with "trac nghiem iq"

Trắc nghiệm IQ – P2

Trắc nghiệm IQ – P2 Câu số 1: The word, “mineral,” can be spelled using only the letters found in the word below: a. minefield b. neptunium c. parliament d. militarise e. natatorial Dịch: Từ “mineral” có thể được đánh vần bằng cách chỉ sử dụng các ký tự có trong từ nào dưới đây. Hướng dẫn trả lời: Câu này thì giống...