Đề IQ – YEC

Đề thi tuyển dụng 1 6 Đề  IQ   YEC


Đề thi tuyển dụng iq1 27 Đề  IQ   YEC

Đề thi tuyển dụng 1 30 Đề  IQ   YEC

ĐÁP ÁN IQ TEST

Ghi chú:

  • Với câu 29, chỉ cần viết ra 3 số như đáp án là được Ví dụ: chỉ cần viết là 18; 24; 32 …. Không quan trọng thứ tự

  • Câu 10 đề thi sai nên cho điểm luôn.

  • Điểm tính theo phần trăm và quy điểm : Ví dụ 15/30 = 50% = 5 điểm

Câu

Đáp án

1

20

2

b

3

3527

4

4

5

b

6

11

7

d

8

6-2-3-4

9

0

10

888-890

11

a

12

5

13

e

14

c

15

c

16

18-15-36(theo chiều kim đ.hồ)

17

d

18

e

19

157

20

5/8=62,5%

21

52

22

8

23

e

24

b

25

11615

26

c

27

b

28

2kg

29

H32, L24, C18

30

4