Đề thi tuyển dụng Viettel

Đề thi tuyển vào Viettel(tham khảo)

Đề thi tuyển vào Viettel(tham khảo) Vòng 1: thi kiến thức Đề 1: Câu 1: Trình bày sự khác nhau giữa OSI và TCP/IP (2đ) Câu 2: Trình bày cấu trúc khung các bản tin sử dụng trong mạng GSM (2đ) Câu 3: Trình bày các loại Fading trong vô tuyến, ảnh hưởng của nó trong thông tin vô tuyến. ... Read More »

Tập hợp một số đề thi tuyển vào Viettel

Tập hợp một số đề thi tuyển vào Viettel Câu 1: Trình bày sự khác nhau giữa OSI và TCP/IP (2đ) Câu 2: Trình bày cấu trúc khung các bản tin sử dụng trong mạng GSM (2đ) Câu 3: Trình bày các loại Fading trong vô tuyến, ảnh hưởng của nó trong thông tin vô tuyến. Nêu các biện pháp ... Read More »

Đề thi tuyển dụng Viettle 7/2007

Đề thi tuyển dụng Viettle 7/2007 Đề thi Viettel – 07/2007 PHẦN BSS ———————————————————————— 1. BSC xử lý nhiệm vụ nào sau đây? a) Đo đạc trên đường truyền vô tuyến b) Phân phối, định vị các kênh vô tuyến c) Chuyển mạch cục bộ 2. Giao thức nào được sử dụng trong báo hiệu C7 trên giao diện A-bit? ... Read More »

Đề thi tuyển dụng vào Viettel

Đề thi tuyển vào Viettel Vòng 1: thi kiến thức Đề 1: Câu 1: Trình bày sự khác nhau giữa OSI và TCP/IP (2đ) Câu 2: Trình bày cấu trúc khung các bản tin sử dụng trong mạng GSM (2đ) Câu 3: Trình bày các loại Fading trong vô tuyến, ảnh hưởng của nó trong thông tin vô tuyến. Nêu ... Read More »