Đề thi công chức năm 2013

Đề cương ôn tập công chức thuế – 3

Đề cương ôn tập công chức thuế – 3 II. Nội dung quản lý NN đối với tài chính DN -         Một là, Nhà nước chủ chương khuyến khích các doanh nghiệp thuộc các thanh phần kinh tế huy động mọi nguồn lực tài chính đầu tư vào phát triển kinh tế đất nước. -         Hai là, Nhà nước thực ... Read More »

Đề cương ôn tập công chức thuế – 2

Đề cương ôn tập công chức thuế – 2 : Trình bày nội dung quản lý nhà nước về tài chính – tiền tệ I. Quản lý và điều hành ngân sách nhà nước - NSNN là nguồn tài chính tập trung quan trọng nhất trong hệ thống tài chính quốc gia. NSNN là tiềm lực tài chính, là sức ... Read More »

Đề cương ôn tập công chức thuế

Đề cương ôn tập công chức thuế Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là nền kinh tế thị trường có điều tiết-nền kinh tế thị trưuờng có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều đó có nghĩa là, nền kinh tế nước ta ... Read More »

Đề cương ôn tập quản lý nhà nước về kinh tế

Đề cương ôn tập quản lý nhà nước về kinh tế Câu 1. Trình bầy các khái niệm: mục tiêu, môi trường, cơ cấu, chức năng, đầu ra, đầu vào của hệ thống? Nghiên cứu các khái niệm này có ý nghĩa gì trong nghiên cứu quản lý nhà nước về kinh tế? Câu 2. Trình bày các nguyên lý ... Read More »

Đề cương ôn tập ‘Quản lý nhà nước’

Đề cương ôn tập quản lý nhà nước Câu 1: Tại sao trong quản lý hành chính NN cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa PP giáo dục tư tưởng đạo đức và PP HC? Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa PP thuyết phục, giáo dục và phương pháp hành chính để đảm bảo sự hài hòa ... Read More »