Home » Đề thi công chức năm 2013

Đề cương ôn tập công chức thuế – 3

Đề cương ôn tập công chức thuế – 3 II. Nội dung quản lý NN đối với tài chính DN -         Một là, Nhà nước chủ chương khuyến khích các doanh nghiệp thuộc các thanh phần kinh tế huy động mọi nguồn lực tài chính đầu tư vào phát triển kinh tế đất nước. -         Hai là, Nhà nước thực hiện quyền... 

Đề cương ôn tập công chức thuế – 2

Đề cương ôn tập công chức thuế – 2 : Trình bày nội dung quản lý nhà nước về tài chính – tiền tệ I. Quản lý và điều hành ngân sách nhà nước - NSNN là nguồn tài chính tập trung quan trọng nhất trong hệ thống tài chính quốc gia. NSNN là tiềm lực tài chính, là sức mạnh về mặt tài chính của nhà nước.... 

Đề cương ôn tập công chức thuế

Đề cương ôn tập công chức thuế Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là nền kinh tế thị trường có điều tiết-nền kinh tế thị trưuờng có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Điều đó có nghĩa là, nền kinh tế nước ta chịu sự điều tiết của... 

Đề cương ôn tập công chức Quản lý hành chính nhà nước về kinh tế, tài chính

Đề cương ôn tập công chức Quản lý hành chính nhà nước về kinh tế, tài chính 1/ Trình bày chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của hệ thống các cơ quan trong bộ máy nhà nước của nước ta hiện nay? Theo hiến pháp năm 1992, ở nước ta có các loại cơ quan trong bộ máy nhà nước sau đây: -         Các cơ quan quyền lực... 

Đề thi công chức Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật – 4

Đề thi công chức Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật – 4 Đề thi số 4: Câu 1: Phân tích các chức năng xã hội của Nhà nước cộng hòa XHCN VN: Nội dung cơ bản, tầm quan trọng, thực trạng và xu hướng, giảoi i pháp chủ yếu trong việc thực hiện các chức năng xã hội. Câu 2: Ý thức pháp luật: a) Phân tích khái... 

Đề thi công chức Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật – 3

Đề thi công chức Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật – 3 Đề số 3: Câu 1: Phân tích chức năng kinh tế của nhà nước cộng hòa XHCNVN trong giai đoạn hiện nay (nội dung, vị trí, thực trạng và phương hướng, giải pháp tăng cường hiệu lực, hiệu quả trong việc thực hiện chức năng kinh tế). Câu 2: Phân tích... 

Đề thi công chức lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật – 2

Đề thi công chức lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật – 2 Đề thi số 2: Câu 1: Phân tích nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và hoạt động của BMNN Cộng hòa XHCNVN. Câu 2: Phân tích các xu hướng phát triển cơ bản của pháp luật Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập xây dựng nhà nước pháp... 

Đề cương ôn tập quản lý nhà nước về kinh tế

Đề cương ôn tập quản lý nhà nước về kinh tế Câu 1. Trình bầy các khái niệm: mục tiêu, môi trường, cơ cấu, chức năng, đầu ra, đầu vào của hệ thống? Nghiên cứu các khái niệm này có ý nghĩa gì trong nghiên cứu quản lý nhà nước về kinh tế? Câu 2. Trình bày các nguyên lý điều khiển hệ thống : mối liên hê ngược,... 

Đề cương ôn tập ‘Quản lý nhà nước’

Đề cương ôn tập quản lý nhà nước Câu 1: Tại sao trong quản lý hành chính NN cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa PP giáo dục tư tưởng đạo đức và PP HC? Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa PP thuyết phục, giáo dục và phương pháp hành chính để đảm bảo sự hài hòa trong quản lí và đạt hiệu quả cao...