Home » Đề thi công chức năm 2013

Thông báo tuyển dụng Công chức Tổng cục Thuế năm 2013

Thông báo tuyển dụng Công chức Tổng cục Thuế năm 2013 Tổng cục Thuế thông báo tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển để làm chuyên môn nghiệp vụ, tin học và văn thư – lưu trữ được áp dụng đối với những địa phương được hưởng hệ số phụ cấp khu vực từ 0,5 trở lên theo quy định tại Thông tư liên... 

Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Hải Dương năm 2013

Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Hải Dương năm 2013  Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo nhu cầu tuyển dụng công chức vào làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh năm 2013 như sau: 1. Nhu cầu tuyển dụng: Tổng chỉ tiêu tuyển dụng vào các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã... 

Đề thi công chức quản lý nhà nước về kinh tế – 2

Đề thi công chức quản lý nhà nước về kinh tế  – 2 CÂU 7: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải tuân thủ các nguyên tắc sau: + Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải được quán triệt từ chủ trương, đường lối, cơ chế, chính sách và được thể chế hoá bằng pháp luật. + Thực hành tiết kiệm, chống... 

Đề thi công chức quản lý nhà nước về kinh tế

Đề thi công chức quản lý nhà nước về kinh tế CÂU 1: Trình bày sự cần thiết khách quan quản lý nhà về kinh tế- tài chính : a/ Trình bày nội dung quản lý nhà nước về kinh tế: Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam là nền kinh tế thị trường có điều tiết-nền kinh tế thị trưuờng... 

Đề cương ôn tập Pháp lệnh cán bộ, công chức

Đề cương ôn tập Pháp lệnh cán bộ, công chức 1/ Đối tượng là cán bộ công chức 1. Cán bộ, công chức quy định tại Pháp lệnh CBCC là công dân Việt Nam, trong biên chế, bao gồm: a) Những người do bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị –... 

Đề cương ôn tập công chức Thuế – 8

Đề cương ôn tập công chức Thuế – 8 Trình bày nguyên nhân vì sao Quốc hội thông qua Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí? Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, với những lý do sau: - Nền... 

Đề cương ôn tập công chức thuế – 7

Đề cương ôn tập công chức thuế – 7 Phương pháp quản lý nhà nước về kinh tế Phương pháp quản lý kinh tế của Nhà nước là tổng thể những cách thức tác động có chủ đích và có thể có của Nhà nước lên hệ thống kinh tế nhằm thực hiện các mục tiêu quản lý của Nhà nước. Trong thực tế tổ chức và quản... 

Đề cương ôn tập công chức thuế – 6

Đề cương ôn tập công chức thuế – 6 Nhà nước sử dụng công cụ thanh tra tài chính, kiểm toán và chế độ kế toán trong quản lý nền kinh tế thị trường. * Với công cụ thanh tra tài chính, Nhà nước thực hiện một số nội dung công việc sau: -         Một là, ban hành chế độ thanh tra tài chính. Hiện nay thanh... 

Đề cương ôn tập công chức thuế – 5

Đề cương ôn tập công chức thuế – 5 Quản lý Nhà nước đối với bảo hiểm -         Thứ nhất, bảo hiểm xã hội được thực hiện theo loại hình bảo hiểm bắt buộc hay tự nguyện được áp dụng đối với từng loại đối tượng và từng loại hình doanh nghiệp để đảm bảo cho người lao động được hưởng... 

Đề cương ôn tập công chức thuế – 4

Đề cương ôn tập công chức thuế – 4 Quản lý NN về lưu thông tiền tệ và tín dụng Thứ nhất, quản lý Nhà nước đối với tiền tệ + Áp dụng chính sách tiền tệ tích cực vừa chống lạm phát, vừa đảm bảo cung ứng tiền tệ cho yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội ổn định. + Nhà nước độc quyền phát...